תכנוני מס לגיטימיים בעניין מיסוי ניירות ערך, עסקאות עתידיות ועסקאות FOREX

הקדמה
כידוע לכל, החל מה- 1 בינואר 2003, המחוקק הישראלי קבע כי רווחים שמקורם בבורסה לניירות ערך בישראל יהיו חייבים במס הכנסה (רווחים בבורסה לניירות ערך מחוץ לישראל היו חייבים במס של 35% לפני ה- 1/1/2003).
תחילה, המחוקק קבע כי שיעור המס על רווחים שמקורם בבורסה בישראל יהיה 15% על הרווח הריאלי מניירות ערך, ואילו רווחים שמקורם מחוץ לישראל יהיו חייבים בשיעור של 35%.
משראה כי טוב, החליט המחוקק הישראלי בעקבות דו"ח הוועדה שמונתה מטעם רשות המיסים ומנהל הכנסות המדינה, לתקן את שיעורי המס החלים על הרווחים בבורסה בישראל ומחוץ לישראל, לשיעור מס אחיד של 25%.
ויש אף שטוענים, כי משרד האוצר מתכוון להעלות את שיעור המס הנ"ל בשנים הבאות.
משקיעים רבים תמימי  דעים, כי אכן צריך לקבוע שיעור מס על ההכנסות בשוק ההון, אולם לא לרמה כזו גבוהה של 25%, בעוד שבמספר רב של מדינות אירופה וארה"ב שיעור המס נמוך בהרבה מכך.
נייר עמדה זה הוכן, בכדי להציע למשקיעים אלו, תכנוני מס לגיטימיים, שמגובים בהוראות פקודת מס הכנסה, פסקי דין מחייבים, הוראות אמנות המס שמדינת ישראל חתומה עליהם.
ראוי למותר לציין, כי חלק ניכר מתכנוני המס הללו יכולים להעניק וודאות מיסויית באמצעות גיבוש הסכם מקדמי (PRE-RULING) עם רשות המסים בישראל (שחתומה באמנות מס עם 39 מדינות בעולם).
 
ראשי פרקים של תכנוני המס

 1. שימוש בחברות Off-Shore
  ניתן להקים חברה באחת ממדינות ה- Off-Shore (למשל גיברלטר, איי הבתולה, קיימן איילנד), לפתוח חשבון בנק באותה מדינה אחרת ודרך חשבון זה ניתן לסחור בשוק ההון, לרבות שוק ההון הישראלי.
  את הרווחים משוק ההון שבבעלות החברה הנ"ל ניתן למשוך לכיס האישי אחת לשנה/חודש.
  לאחר שמקימים מבנה שכזה, ניתן לפנות לרשות המיסים בישראל, ולקבוע שיעור מס הנמוך משיעור מס של 25%, וזאת במסגרת הסכם שייחתם בין המשקיע הנ"ל לרשות המיסים (הטיעונים שיכולים להתקבל הם, כספי ההשקעה בשוק ההון הם כספים שמקורם מחוץ לישראל, בעל הכספים המושקעים הוא תושב חוץ, מנגנון התווית מדיניות ההשקעה נמצא מחוץ לישראל, ועוד טיעונים רבים).
  ראוי לציין כי מדובר במסלול בירוקרטי אבל יעיל, משום שגיבוש הסכם שכזה עם רשויות המס בישראל עורך זמן רב (כשלושה-ארבעה חודשים), אולם הוא משתלם, כיוון שהוא מעניק וודאות מיסויית לטווח ארוך.
  משקיעים רבים פנו אלינו ובחרו במסלול זה מתוך סקפטיות, ובסופו של ההליך, יצאו מחויכים מאוד, כיוון שהסכם זה חוסך תשלומי מיסים רבים, ואף מהווה מגן מפני העלות שיעורי המס העתידיים, וכל זה בוודאות מלאה (הסכם שנחתם עם משרד האוצר-רשות המיסים).
 1. שימוש בחברות תושבות מדינות אמנה
  כאמור לעיל, מדינת ישראל חתונה ב- 39 אמנות מס עם 39 מדינות אחרות בעולם.
  ניתן להקים חברה באחת מאותם מדינות ולמקם בתוכה את פעילות שוק ההון.
  בסיטואציה שכזו, הוראות הדין החלות הן הוראות האמנה בין ישראל לאותה מדינת חוץ.
  על פי סעיף 196 לפקודת מס הכנסה בישראל, הוראות האמנה גוברות על כל חוק מס בישראל.
  בכל אמנת מס, קיימות הוראות שונות שניתן לנצל אותן וליהנות משיעורי מס מופחתים החלים על רווחים בשוק ההון, לרבות שוק ההון הישראלי.
  תכנוני המס הקיימים במסלול זה הם רבים ואפקטיביים מאוד, אולם, חלק מהמשקיעים שפונים למשרדנו מעוניינים במסלול וודאי, ולא לקוות שתכנון המס, שנבנה על אמנת מס כזו או אחרת, יקרוס בשלב מאוחר יותר. למשקיעים אלו, משרדנו ממליץ לבנות תכנוני מס על פי מסלול זה, ולחתור לגיבוש הסכם עם רשויות המס בישראל, ובכך לייצר מסלול מסוג זה ובעל אופי וודאי. 
 1. קיזוז כנגד הכנסה ממשכורת
  במידה ונוצרים הפסדים מההשקעות בשוק ההון, ניתן לקזז את אותם הפסדים כנגד ההכנסה מהמשכורת, ובכך לקבל בחזרה את ניכוי המס שנוכה מהמשכורת החודשית.
  מהלך שכזה יכול להתבצע, אם התמלאו מספר תנאים[1] כמתואר בשני פסקי הדין שפורסמו לאחרונה (פ"ד ערכים, פ"ד ברנר – מראי המקום נמצאים במשרדנו). 
 1. פעילות שוק ההון תיחשב לפעילות עסקית
  במקרים רבים, ניתן לטעון כי פעילות שוק ההון של נישום פלוני, תיחשב לפעילות המגיעה לרמה של פעילות עסקית (למשל אם מדובר בהון זר, או קיים מנגנון של עובד שכיר או קבלן משנה המעניק לאותו נישום סיוע בהשקעות בשוק ההון).
  במידה וכן, הרי שאם יווצרו הפסדים מההשקעות בשוק ההון, ניתן לקזז את אותם הפסדים כנגד כל הכנסה אחרת של אותו נישום!!! (כל הכנסה אחרת!!!), ובכך לקבל בחזרה את המס שנוכה בגין ההכנסה האחרת. ובמידה ויווצרו רווחים מההשקעות בשוק ההון, ניתן לדרוש, בניכוי אותם רווחים, הוצאות רבות שסייעו לאותו נישום למממן את אותם רווחים[2] (כגון עלות העיתון החודשי, עמלות והוצאות מימון, עלות מחשבך האישי, עלויות תקשורת שונות).
 1. שימוש ב"חברה משפחתית" :
  ניתן להקים חברה שתיחשב כ"חברה משפחתית" לפי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה (חברה משפחתית יכולה להיות בבעלות בעל מניות אחד בלבד), ולהשקיע בשוק ההון במסגרת חברה זו.
  במידה ואותו נישום בעל חברה אחרת שיש לה פעילות עסקית כלשהי, הוא יוכל להפנות פעילות זו לתוך החברה המשפחתית. ולאחר מכן, יוכל לקזז את ההפסדים משוק ההון (במידה ונוצרו כאלה) כנגד הכנסותיו מהפעילות העסקית. לחילופין, במידה ומדובר ברווחים בשוק ההון, יוכל ליהנות מניכוי הוצאות רבות כנגד אותם רווחים.
 1. ראוי לציין, כי ישנם תכנוני מס לגיטימיים רבים בתחום שוק ההון. ורשימה זו מכילה רק מעט מהם.
  בנוסף, ראוי לציין כי מדובר בתכנוני מס לגיטימיים בלבד שאינם נוגדים את הוראות החוק בישראל ומחוצה לה.


[1]  למשל אם הנך בעל תואר ראשון בכלכלה, או בעל התמחות כלשהי בשוק ההון, ובמהלך השנה ביצעת יותר מ- 16 עסקאות בשוק ההון (מכירה ורכישה הן נחשבות לעסקה אחת).
[2]  אמנם שיעור המס על הכנסה מעסק נע בין 10% ועד 49% (לפי מדרגות מס), אולם ניתן לדרוש הוצאות בניכוי אותה הכנסה שתקטין את אותן הכנסות, ולכן יש לבחון האם מהלך זה כדאי.